Tên doanh nghiệp

  Email

  Nghành nghề kinh doanh

  Mục đích tham quan

  Họ tên người đăng ký

  Số điện thoại

  Doanh nghiệp thuộc quốc gia

  thời gian mong muốn

  Nội dung

  Vosta Việt Nam
  KCN Hàm Kiệm 1